Koolitused


IVICA MÄGI AUTISMIKOOLI KOOLITUSKALENDER 

TUTVU MEIE VENE KEELSTE KOOLITUSTEGA SIIN

AUTISTLIKU JA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE MÕISTMINE JA TOETAMINE
Koolituse keskpunktis on autistliku ja ATH lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUGIISIKU BAASKOOLITUS
Koolitusel keskendutakse autistliku ja ATH lapse tugiisikule vajalikele teadmistele, rollile ja tema tööülesannetele. Fookuses on tugiisiku võimalused lapse arengu toetamise juures. Käsitletakse autismispektrit, autistliku ja ATH lapse iseärasusi ja probleemkäitumisi, antakse alusteadmisi suhtlemispsühholoogias ning nõustamises ja praktilisi teadmisi tööks autistliku ja ATH lapsega

VENE KEELES - AUTISLIK NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA  KOOLIS
Koolitusel on fookuses autistlik ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps koolis ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid, mis võivad tekkida just selles eas ja kuidas mõista autistliku ning ATH last kõige paremini. Arutletakse millised võimalused on koolide töötajatel aidata kaasa  autistliku ja ATH lapse arengul. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel

TUGE VAJAVATE ÕPILASTE MÄRKAMINE, KAASAMINE JA IGAKÜLGNE TOETAMINE MITTEFORMAALSES ÕPPES SH KOOSTÖÖ LASTEVANEMATE JA VÕRGUSTIKUGA
Millised erivajadused (nii puude- kui käitumispõhised) on olemas ning millega nende puhul arvestada, võrgustikutöö, enesemõtestamine ja motivatsioon töötades tuge vajava lapsega. Kuna väga suur hulk tuge vajavaid lapsi on käitumishäiretega, autismispektrihäiretega, ATH ehk aktiivsus-ja tähelepanuhäiretega (nii diagnoositud kui diagnoosimata), siis koolituse teisel päeval on põhirõhk autismi ja ATH teemadel: oskused märgata, ära tunda, eristada autistliku/ATH lapse käitumist-olemust, kuidas luua kontakti, suhelda ja teha koostööd nende lastega ja tema arengut toetada parimal viisil

AUTISM JA AGRESSIIVSUS - PRAKTILISED TOIMETULEKU VÕIMALUSED
Koolitus/seminar sisaldab endas:
Teoreetilist poolt agressiivsusega toimetulekust:
- mis on selle tekkepõhjused;
- kuidas on seda võimalik ennetada;
- mis aspektid peavad olema läbimõeldud, puutudes kokku agressiivsusega (ruum, abikutsumise võimalused jne);
- sekkumiste juriidiline pool – eelkõige tugiisikutele mõeldes, kes võivad end veidi ebakindlalt tunda;
- ohud, mida peidab endas füüsiline sekkumine (nii kliendist lähtuvad, kui ka sekkumisest tulenevad).
Praktiline/füüsiline pool:
- tehnikad inimese liigutamiseks/abistamiseks (kuidas teda liikumisel suunata, kuidas tõsta, nii maast, toolilt, diivanilt);
- mõned näpunäited tema riietamisel, kui see probleeme valmistab (saabaste jalgapanek, joped, pluusid jne);
- sekkumine ohtliku käitumise puhul (enda kaitsmine; kliendi autoagressiooni peatamine; kuidas astuda vahele, kui klient ohustab kolmandat osapoolt; jpm.).

TÖÖTUBA TARTUS - AUTISTLIK JA ATH LAPS ÕPPEKÄIGUL
Õppetöö  (lasteaias, koolis) osa on õppekäigud erinevatesse kohtadesse nt  teater, kino, loodusmatkad, spordipäevad, muuseumikülastused,  tegevuskeskused jne.
Kui klassis on autislik/ATH laps, siis on  oluline, et me teaksime millelle keskenduda, kuidas ettevalmistuda ja  mida üldse teha, et need õppekäigud sujuksid kõigile turvaliselt,  toredalt ja õppetööd toetavana.
Koolitusel on fookuses:
- milliste eripäradega peaks arvestama kui planeerime või juba viime ellu õppekäikusid ja kaasas on autistlik/Ath laps;
-  mida peaks õpetaja, õppekäigu juhendaja, kaasas olev lapsevanem vm  teadma, ette valmistama, et õppekäigust kujuneks tõesti eesmärgistatud  tegevus, mis oleks kõigile tore ja turvaline;
- millised on riskikohad ja kuidas neid ennetada või nendesse sekkuda;
-  millest võivad õppekäigul tekkida probleemsed käitumused ja mida sel  juhul teha, et toetada kõiki lapsi sh autistlikku/ath ja ka ennast;
- juhtumiarutelud.

AUTISTLIK JA ATH LAPS HAMBARAVIS
Koolituse keskpunktis on autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku ning ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega antud teemadel

AUTISTLIKU NING AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAPSE TUNNETE MÕISTMINE JA EMOTSIONAALSE ARENGU TOETAMINE
Koolitusel on fookuses autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid,  miks autistlik  ning ATH laps need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel