Tugiisiku baaskoolituse õppekava

Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse tugiisiku baaskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega(ATH) lapse mõistmine ja toetamine

Õppekavarühm: Täiskasvanute koolitus

Õppekeel: Eesti keel

Koolitaja: Ivica Mägi 

Koolituse toimumiskoht: Ivica Mägi Autismikool - Vabaõhumuuseumitee 1,Tallinn

Koolituse maht: 96 tundi – nendest 12 tundi iseseisvat tööd ja 84 tundi auditoorset tööd


1 Eesmärk ja tutvustus

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised ning praktilised näpunäited kuidas toetada, mõista ning aidata autistlikku ja aktiivus- jatähelepanuhäirgega last igapäeva elus kodus ning teda ümbritsevas keskkonnas.

1.1 Õppekava õpiväljundid

- Osaleja on saanud baasteadmised autismist ning aktiivsus- jatähelepanuhäirest – oskab sellel teemal arutleda ning selgitada, mis see täpselt on;

- Teab millised on meetodid, kuidas kontakteeruda, mõista, suhelda ja õpetada autistlikku ning ATH last;

- Teab, mis võivad olla lapse tunnete ning emotsioonide taga ning mis võib põhjustada lapse käitumist ja kuidas laps loob emotsiooni ja käitumise seost;

- Omab praktilisi teadmisi mõistmaks ja toetamaks autistlikku ning ATH last koolis, kodus ning teda ümbritsevas keskkonnas; 

- Osaleja saab praktilised teadmised töötamaks tugiisikuna autistliku ning ATH lapse kõrval haridusasutustes, sotsiaalsetes ettevõtmistes, pere juures kodus võimujal.

1.3 Lõpetamisel väljastatav dokument 

Ivica Mägi Autistmikooli tunnistus

1.4 Pääs tööturule

Koolituse läbinud osalejal on võimalik töötada autistliku või aktiivsus-ja tähelepanuhäirega lapse tugiisikuna Põhja-Eesti Autismi Liidus(Ivica Mägi Autismikooli partner) või mõnes muus organisatsioonis.


2.Õppekava moodulid

1.Autistliku lapse mõistmine ja toetamine
Koolitusel on fookuses autistlik laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda, õpetada ja arendada autistlikku last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega autismi teemadel.

2.Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse mõistmine ja toetamine
Koolitusel on fookuses aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps ning tema märkamine ja toetamine parimal viisil. Selgitatakse probleemolukordasid ning sekkumisvõimalusi probleemkäitumisele. Arutletakse millised on meetodid kuidas kontakteeruda, suhelda,õpetada ja arendada ATH last. Antakse nõu kuidas suhelda teiste laste ja vanematega ATH teemadel.

3.Autistliku ja ATH lapse tunnete mõistmine ja emotsionaalse arengu toetamine
Koolitusel on fookuses autistliku ja ATH lapse emotsionaalse maailma mõistmine – mis on erinevad tunded, mis nendega kaasneb ja kuidas neid väljendatakse. Selgitame emotsiooni ja käitumise seost ning põhjuseid, miks autistlik need nii loob. Vaatleme lapse elus olevate inimeste võimalusi lapse emotsionaalse arengu toetamisel.

4.Sotsiaalsete oskuste ja eneseregulatsiooni õpetamine autistlikule ja ATH lapsele
Vaatame üle autismi ja ATH kui sotsiaalsete oskuste puudumise häire ning õpime metoodikaid kuidas neid oskusi õpetada erivajadusega lapsele mõistetaval moel.

5.Võrgustikutöö: tugiisikutöö, haridus, pere ja teraapiad
Vaatame üle võrgustiku iga osapoole ülesanded ja olulisuse lapse võrgustikus, mis on kellegi roll, kuidas ja miks teha koostööd, enesekehtestamise ja hea suhtlemise alustalad, mis tagavad hea pinnase koostööle. Tugiisikutöö olemus, roll, ülesanded,vajadus.

6.Autistliku ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse probleemnekäitumine
Fookuses on ATH ja autistliku lapse probleemne käitumine ja võimalikud lahendused probleemsetele olukordadele – miks ja millest need tulevad, mida teha saab, kelle ülesanne võrgustikus on sekkumine konkreetsete keeruliste situatsioonide puhul, võimalikud teraapiad jms, kriisiolukorrad ja lahendused.

6.Baasoskused töötamaks autistliku ja ATH lapsega ning enda toetamine
Kokkuvõttev ja kinnistav moodul, kus vaatame üle eelnevates moodulites käsitletud olulisemad teemad, teeme juhtumianalüüse, kogemuslood. Kust saada edaspidi tuge erinevate probleemide puhul töös erivajadusega lapsega. Supervisioon, nõustamine, isiklik psühhohügieen.


3 Koolitaja
IvicaMägi
Ivica Mägi on Põhja-Eesti Autismi Liidu ja omanimelise Autismikooli üks loojatest ja juhataja ning kahe poja ema, kellest noorim on autistlik laps. Ivica on omandanud magistrikraadi Sotsiaalteadustes (Sotsiaalpedagoogika ja Lastekaitse), pühendunud tuge vajavate (sh erivajadustega, käitumis-ja õpiraskustega) laste valdkonna uurimisele ning arendamisele. Lisaks on ta läbinud teemakohaseid täiendkoolitusi Eestis ja välisriikides. Tegutseb selle nimel, et Eestis oleks tuge vajavatel lastel, peredel ja nendega töötavatel pedagoogidel, spetsialistidel igakülgne toetus ja abi olemas nii sotsiaal- kui haridussfääris. Tuge vajavate laste mõistmise, kaasamise ja toetamise teemadel koolitab ja nõustab Ivica autismiperesid, pedagooge, lastekaitsetöötajaid, teeb koostööd mitmete koolide, lasteaedade, omavalitsuste ja muude organisatsioonidega.
Ivica on lektor Tallinna Ülikoolis, Gordoni perekooli ja PREP-paarisuhte koolitaja.
Huvihariduse ja sellesse toetust vajavate laste kaasamise valdkonna arendamisega on Ivica põhjalikumalt tegelenud mitmeid aastaid, käivitades ja koordineerides ca 5 aastat tagasi SA Archimedes Euroopa Noored büroos koolitustegevuste valdkonda sh NEET noorte projekti üle Eesti. Viimaste aastate koolituste hulka on jäänud ka mitmeid huvihariduse valdkonna inimeste koolitusgruppide koolitamisi üle Eesti.