Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused

1.Üldsätted

1.1 MTÜ Eriliste laste varajase toetamise keskus A-akadeemia (reg.nr 80351498) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Ivica Mägi Autismikool (edaspidi Autismikool) lähtub oma tegevuses täiskasvanute seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Autismikool korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitust.

1.3 Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitustena. 

1.6 Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

1.7 Asjaajamiskeel Autismikoolis on eesti keel.

1.8 Õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Ivica Mägi Autismikooli kodulehel www.autismikool.ee

1.9 Õppetöö toimub valdavalt päevase grupi vormis

1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt: 

1.10.1 õppekava nimetus;

1.10.2 õppekavarühm; 

1.10.3 õppe-eesmärk;

1.10.4 õpiväljundid; 

1.10.5 õppekava koostamise alus;

1.10.6 sihtgrupp

1.10.7 õppekeel

1.10.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimusteks õpiväljundite saavutamisel;

1.10.9 õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 

1.10.10 õppe sisu;

1.10.11 õppekeskkona kirjeldus; 

1.10.12 õppemeetod;

1.10.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud materjalid;

1.10.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.10.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11 Autismikool jätab endale õiguse teha koolituskavas muudatusi.

1.12 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.


2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Autismikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuste jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.


3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.autismikool.ee) või e-posti teel (autismikool@autismikool.ee). Kõik registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigust saada täiendavat informatsiooni e-posti teel (autismikool@autismikool.ee)

3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri

3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. 


4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel saavad osaleda õppijad, kes on Autismikooli õppegruppi arvatud ning kes on ära tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõtu kinnitab osaleja koolituse toimumise päeval oma allkirjaga registreerumislehel.


5. Koolituse lõpetamise kord

5.1 Koolitusel osaleja osaleb koolitusel registreerumise alusel.

5.2 Koolitusel osaleja arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal.

5.3 Koolitusel osaleja saab peale koolitusel läbimist tunnistuse. 

5.4 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad koolituse lõpus tagasiside küsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik


6. Osalustasu kehtestamine, sellest vabastamise, soodustuste ja tagasimaksmise kord 

6.1 Osalustasu suuruse kehtestab Autismikool vähemalt 10 päeva enne koolituse toimumist

6.2 Õppekavas toodud koolituste osalustasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul osalustasu ei tõsteta, sooduspakkumise korras võib osalustasu vähendada.

6.3 Autismikool teeb perioodiliselt soodustusi koolituskavas märgitud koolitustele. Soodustustega saab tutvuda Autismikooli kodulehel (www.autismikool.ee) või sotsiaalmeedias (Facebook “Ivica Mägi Autismikool)

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Osalustasu tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust või Autismikooli poolt paika pandud maksegraafiku alusel. Kui koolituskuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Autismikoolil õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi leping ja tehakse arvele vastavasisuline märge.


7. Koolitusest loobumine

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult Autismikooli e-kirja teel (autismikool@autismikool.ee).

7.2 Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 100% koolituse osalustasust.

7.3 Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumise algust tagastatakse 50% koolituse osalustasust.

7.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, osalustasu ei tagastata. 

 

8. Koolituse katkestamine

8.1 Koolituse pooleli jätmisel osalustasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused nt), siis saab osaleja liituda järgmise grupiga. 

8.2 Juhul kui osaleja katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on osaleja kohustatud tasuma koolituse tervikarve, mis Autismikooli poolt väljastati.


9. Osaleja õigused ja kohustused

9.1 Osalejal on õigus: 

9.1.1 saada koolituskavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud koolitusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast osalustasu maksmist.

9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.3 nõuda osalustasu tagastamist Autismikooli süül ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituse lõppu, kusjuures sel juhul osalustasu ei tagastata.

9.1.5 saada koolituse lõpus tunnistus.

9.2 Osaleja on kohustatud:

9.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Autismikooli töötajate korraldustele;

9.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Autismikooli vara;

9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

9.2.4 tasuma osalustasu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale


10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialalist pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama


11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. Autismikooli ja osaleja/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsuseid ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.