Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Ivica Mägi poolt loodud koolituskeskuse nimi on Ivica Mägi Autismikool (edaspidi Autismikool), mis lähtub täiendkoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täiendkoolituske kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ning õppekorralduse alustest

1.2 Autismikool korraldab täiskasvanutele suunatud autismi- ja ATH alaseid koolitusi

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhistest suhetest, avatusest, aususest ja abivalmidusest

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub Autismikooli ruumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. 

2.2 Autismikooli koolitusruumis on olemas vihikud ja kirjutusvahendid, et koolitusel osaleja saaks koostada endale ise töövihiku

2.3 Koolitusel osaledes ei ole Autismikooli poolt võimalik pakkuda internetiühendust

2.4 Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 22 inimest. 

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täiendkoolituse standardist.

3.2 Autismikooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: 

 1. Õppekava nimetus

 2. Õppe-eesmärk

 3. Õpiväljundid

 4. Õppekeel

 5. Õppemeetod

 6. Sihtgrupp

 7. Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on tingimused õpiväljundite saavutamisel;

 8. Õppetöö kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

 9. Õppe sisu

 10. Õppekeskkonna kirjeldus

 11. Õppematerjalide loend - juhul kui on õppekava läbimiseks ette nähtud õppematerjalid

 12. Õpingute lõppedes väljastatavad dokumendid (tunnistus)

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadusest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama

4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist koolitatavate poolt analüüsib Autismikool tagasisidelehtede sisu ja teeb parendusettepanekud koolituse lektorile

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Autismikool palub täita peale igat koolitust tagasisidelehed ja muuhulgas annab ettepaneku teha parendusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult kui ka     elektroonsel kujul

5.2 Autismikool kogub koolitusel osalejatelt järgmised andmed: nimi, e-post, isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuste jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse all.