Põhikiri

Mittetulundusühingu

ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS: A- AKADEEMIA

põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS: A- AKADEEMIA (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harku vald.

1.2 Ühingu eesmärgiks on erivajadustega laste ja nende perede igakülgne toetamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 korraldatakse koolitusi, konverentse, seminare;

1.2.3 nõustatakse lapsi ja nende pereliikmeid ning lähedasi;

1.2.4 viiakse läbi laste toimetulekut toetavaid teraapiaid;

1.2.5 korraldatakse lastele huvitegevusi (ringe, trenne jm);

1.2.6 korraldatakse sündmusi lastele ja nende peredele;

1.2.7 toetatakse lapsi haridusssteemis;

1.2.8 osutatakse tugiisiku, isikliku abistaja ning abiõpetaja teenust;

1.2.4 toetatakse igakülgselt autismivaldkonna arengut Eestis (osaledes ümbarlaudades, rääkides kaasa töögruppides, tehes koostööd teiste asjaomaste organisatsioonidega, tehes alagatusi tugitegevusteks jms).

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

2

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.