Majandusaasta aruanne 2016

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA

registrikood: 80351498

tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Künnapuu tee 15

küla: Suurupi küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76907

telefon: +372 5169605

e-posti aadress: ivica.magi@gmail.com


2

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Seotud osapooled 8

Aruande allkirjad 9

3

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Ellu viidi põhikirja järgne tegevus:

Erivajadustega laste ja nende perede igakülgne toetamine:

- koolitused lapsevanematele, tugispetsialistidele, võrgustikuliikmetele

- nõustamised lapsevanematele, tugispetsialistidele, võrgustikuliikmetele

- tugigrupid (puudespetsiifilised)

- perepäevad, lasteüritused, linnalaagrid, tähtpäevade tähistamised

- toetati erivajadustega laste ja nende pereliikmete teraapiaid, õppimist, huviharidust, enesetäiendust

- õppetegevus ja konsultatsioonid valdkonna arendamiseks Eestist ja välisriikidest

- arendustegevused (koostööd KOVidega, haridusasutustega, erinevate liitudega jt)

- erivajadustega lastega perede igapäevase toimetuleku toetamine sh igapäevaste vahenditega nagu toit, riided, hügieenitarbed, teenuste

saamine nt juuksur, hambaarst jt


4

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss (eurodes)

31.12.2016 / 31.12.2015

Varad

Käibevarad

Raha 4 547 / 3 100

Nõuded ja ettemaksed 993 / 1 864

Kokku käibevarad 5 540 / 4 964

Põhivarad

Materiaalsed põhivarad 17 895 / 19 883

Kokku põhivarad 17 895 / 19 883

Kokku varad 23 435 / 24 847

Kohustised ja netovara

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 296 / 0

Kokku lühiajalised kohustised 296 / 0

Pikaajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 15 961 / 17 723

Kokku pikaajalised kohustised 15 961 / 17 723

Kokku kohustised 16 257 / 17 723

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 124 / 5 969

Aruandeaasta tulem 54 / 1 155

Kokku netovara 7 178 / 7 124

Kokku kohustised ja netovara 23 435 / 24 847

5

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne (eurodes)

2016 / 2015

Tulud

Tulu ettevõtlusest 53 929 /  46 427

Kokku tulud 53 929 / 46 427

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud -33 450 / -32 731

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -1 988 /  0

Muud kulud -18 437 / -12 541

Kokku kulud -53 875 / -45 272

Põhitegevuse tulem 54 / 1 155

Aruandeaasta tulem 54 / 1 155

6

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne (eurodes)

2016 / 2015

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 54/ 1 155

Korrigeerimised

Põhivarade kulum ja väärtuse langus 1 988 / 0

Kokku korrigeerimised 1 988 /  0

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -595 / -1 864

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 0 / 17 452

Kokku rahavood põhitegevusest 1 447 / 16 743

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel 0 / -19 883

Kokku rahavood investeerimistegevusest 0 / -19 883

Kokku rahavood 1 447 /  -3 140

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 100 / 6 240

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 447 / -3 140

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 4 547 / 3 100


7

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

Akumuleeritud tulem / Kokku netovara

31.12.2014   5 969 / 5 969

Aruandeaasta tulem   1 155 / 1 155

31.12.2015   7 124 / 7 124

Aruandeaasta tulem   54 / 54

31.12.2016   7 178 / 7 178


8

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2016. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ on koostanud aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raha

vahendid pangas arvelduskontodel.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Auto 10a

Tulud

arvestatud tekkepõhiselt.

Kulud

arvestatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2016 / 31.12.2015

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 / 2


Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.01.2018

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA (registrikood: 80351498) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi/Allkirjastaja roll( Allkirja andmise aeg

IVICA MÄGI/Juhatuse liige/10.01.2018

INCA OJAMÄE/Juhatuse liige/10.01.2018

Tegevusalad

Tegevusala/EMTAK kood/Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad/ 86909/ Jah

Sidevahendid

Liik/Sisu

Mobiiltelefon: +372 5169605

E-posti aadress: ivica.magi@gmail.com