Majandusaasta aruanne 2015

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA

registrikood: 80351498

tänava/talu nimi, maja ja korteri number: Künnapuu tee 15

küla: Suurupi küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76907

telefon: +372 5169605

e-posti aadress: ivica.magi@gmail.com


2

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 4

Bilanss 4

Tulemiaruanne 5

Rahavoogude aruanne 6

Netovara muutuste aruanne 7

Raamatupidamise aastaaruande lisad 8

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8

Lisa 2 Seotud osapooled 8

Aruande allkirjad 9

3

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Tegevusaruanne

Ellu viidi põhikirja järgne tegevus:

Erivajadustega laste ja nende perede igakülgne toetamine:

- koolitused lapsevanematele, tugispetsialistidele, võrgustikuliikmetele

- nõustamised lapsevanematele, tugispetsialistidele, võrgustikuliikmetele

- tugigrupid (puudespetsiifilised)

- perepäevad, lasteüritused, linnalaagrid, tähtpäevade tähistamised

- toetati erivajadustega laste ja nende pereliikmete teraapiaid, õppimist, huviharidust, enesetäiendust

- õppetegevus ja konsultatsioonid valdkonna arendamiseks Eestist ja välisriikidest

- arendustegevused (koostööd KOVidega, haridusasutustega, erinevate liitudega jt)

- erivajadustega lastega perede igapäevase toimetuleku toetamine sh igapäevaste vahenditega nagu toit, riided, hügieenitarbed, teenuste

saamine nt juuksur, hambaarst jt


4

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss (eurodes)

31.12.2015 / 31.12.2014

Varad

Käibevara

Raha 3 100 / 6 240

Nõuded ja ettemaksed 1 864 / 0

Kokku käibevara 4 964 / 6 240

Põhivara

Materiaalne põhivara 19 883 / 0

Kokku põhivara 19 883 / 0

Kokku varad 24 847 / 6 240

Kohustused ja netovara

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 0 / 271

Kokku lühiajalised kohustused 0 / 271

Pikaajalised kohustused

Võlad ja ettemaksed 17 723 /  0

Kokku pikaajalised kohustused 17 723 / 0

Kokku kohustused 17 723 /  271

Netovara

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 969 / 1 235

Aruandeaasta tulem 1 155 / 4 734

Kokku netovara 7 124 / 5 969

Kokku kohustused ja netovara 24 847 / 6 240

5

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne (eurodes)

2015 / 2014

Tulud

Tulu ettevõtlusest 46 427 / 34 748

Kokku tulud 46 427 / 34 748

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud -32 731 / -22 811

Muud kulud -12 541 / -7 203

Kokku kulud -45 272 / -30 014

Põhitegevuse tulem 1 155 / 4 734

Aruandeaasta tulem 1 155 / 4 734


6

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne (eurodes)

2015 / 2014

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevuse tulem 1 155 / 4 734

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 864 / 470

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 17 452 / 17

Kokku rahavood põhitegevusest 16 743 / 5 221

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -19 883 / 0

Kokku rahavood investeerimistegevusest -19 883 / 0

Kokku rahavood -3 140 / 5 221

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 6 240 / 1 019

Raha ja raha ekvivalentide muutus -3 140 / 5 221

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 100 / 6 240


7

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA  2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

Akumuleeritud tulem / Kokku netovara

31.12.2013   1 235 / 1 235

Aruandeaasta tulem   4 734 / 4 734

31.12.2014   5 969 / 5 969

Aruandeaasta tulem   1 155 / 1 155

31.12.2015   7 124 / 7 124


8

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ on koostanud aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel, Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raha

vahendid pangas arvelduskontodel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Auto 10a

Tulud

arvestatud tekkepõhiselt.

Kulud

arvestatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

31.12.2015 / 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv  2 / 2


Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Mittetulundusühing ERILISTE LASTE VARAJASE TOETAMISE KESKUS A- AKADEEMIA (registrikood: 80351498) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi/Allkirjastaja roll/ Allkirja andmise aeg

IVICA MÄGI/Juhatuse liige/04.07.2017

INCA OJAMÄE/Juhatuse liige/11.07.2017

Tegevusalad

Tegevusala - EMTAK kood - Põhitegevusala

Mujal liigitamata tervishoiualad - 86909 - Jah

Sidevahendid

Liik  - Sisu

Mobiiltelefon: +372 5169605

E-posti aadress: ivica.magi@gmail.com